Oddelenie montánnych vied

O nás

Oddelenie montánnych vied je organizačne zaradené na Ústave zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Oddelenie montánnych vied je pracoviskom, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblastiach:

  • ťažby nerastných surovín,
  • výstavby a využitia tunelov a iných podzemných diel,
  • vŕtania vrtov na ťažbu uhľovodíkov ale aj geotermálnych vrtov,
  • ropného a plynárenského inžinierstva,
  • záchranárstva, požiarnictva i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Oddelenie montánnych vied vzniklo spojením 2 bývalých katedier (Katedry dobývania ložísk a geotechniky + Katedry ropného inžinierstva), ktoré majú dlhodobú históriu na fakulte BERG.

Hlavným poslaním oddelenia je zabezpečiť vzdelávanie študentov internou aj externou formou štúdia v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom štúdiu. Oddelenie sa mimo pedagogickej činnosti zameriava na výskumnú činnosť a riešenie projektov v uvedených oblastiach. Oddelenie spolupracuje s firmami zaoberajúcimi sa touto problematikou. Pri výskume a projektoch oddelenie využíva špecializované laboratóriá nachádzajúce sa v jej priestoroch  (Laboratórium pracovného prostredia a bezpečnosti, Laboratórium a výskumná hala geomechaniky, Laboratórium trhacích prác, Laboratórium inžinierskej seizmiky).

Pracovníci

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 155
Mail: marian.sofranko@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2955

Pracovníci

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Park Komenského 19, č. d. 005
E-Mail: viliam.bauer@tuke.sk
Tel: +421 (55) 602 2981

doc. Ing. Erika Škvareková, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 149
Mail: erika.skvarekova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2950

doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 148
Mail: gabriel.wittenberger@tuke.sk
Tel: +421 55 602 3148

doc. Ing. Oľga Glova Végsöová, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 149
Mail: olga.vegsoova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2850

pplk. Ing. Miroslav Betuš, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 149
Mail: miroslav.betus@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2950

Ing. Jozef Čambál, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 151
Mail: jozef.cambal@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2953

Ing. Ján Fehér, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 151
Mail: jan.feher@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2850

Ing. Martin Konček, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 156
Mail: martin.koncek@tuke.sk
Tel: +421 55 602 3124

Interní doktorandi

Ing. David Fehér
Park Komenského 19, č. d. 153
Mail: david.feher@tuke.sk
Tel: +421 55 602 3124